Huskeliste

Her er et par ting, som er værd at huske, både som ny og gammel leje i HF Vibelund.

1. Haven og havegangen skal være i orden fra 1. maj til 31. oktober i hht. ordensregler og vedtægter.
2. Haven skal renholdes, således at ukrudtsfrø ikke spredes til naboerne. Græsset skal slås jævnligt.
3. Veje og gange skal renholdes til midten, haverne 7-17, 102-108 og 138-142 skal dog rense hele vejen.
Huller skal fyldes, der ligger stabilgrus hertil på et par parkeringspladser, ved have 109 og have 46.
Haverne 17, 21 og 42 skal holde vejen ud mod Middelfartvej.
4. Det er forbudt at parkere på veje/gange og græsarealer, der ikke er parkeringsplads. Overtrædelse kan
ifølge ordensreglerne medføre et gebyr på 500 kr.
5. Hækkene skal klippes to gange årligt. Senest 14. juli og igen senest 1. oktober.
6. Hækkene må ikke være højere end 125 cm. Hækkene ud mod gennemgående vej ned til Dyrekolonien må
dog være 160 cm. Tjørnehækken samme sted må være 180 cm.
7. Haverne 7-17 skal sørge for at klippe den side af tjørnehækken, der vender ind mod vores område.
Haverne 102-108 skal klippe hækken overfor på den side, der peger ind mod dem, og de skal holde vejen
helt over til hækken.
8. Haveaffald må kun lægges på den dertil indrettede plads ved P-pladsen bag foreningshuset. Poser skal
tømmes. Ikke affald i omkransende hegn, eller på pladsen hvor der tidligere var Skt. Hansbål.
9. Det er strengt forbudt at afbrænde haveaffald. Kun i december, januar og februar, samt 23. juni i
forbindelse med Skt. Hans bål, er det tilladt, da vi ligger i landzone. Alt andet må slet ikke afbrændes.
10. Husholdningsaffald skal sorteres i henhold til kommunens affaldsregulativ, alle haver har fået udleveret
en lille spand + 4 ruller affaldsposer til madaffald. Der må ikke henstilles andet affald ved containerne. Hvis
man har affald, som ikke kan komme i containerne SKAL det afleveres på én af kommunens
genbrugspladsser.
11. Husk at åbne vandhanerne når der lukkes for vandet ca. 1. november. Og husk så også at lukke dem igen
når der åbnes for vandet sidst i marts, SE OPSLAG. Hvis man ikke er til stede i haven når der åbnes og der
opstår problemer koster det et gebyr på KR. 100,- + eventuelle omkostninger.
12. Haver med lige nr. må vande på lige datoer og haver med ulige nr. må vande på ulige datoer. Man skal
være til stede i haven mens man vander, vand helst sidst på eftermiddagen el. aften.
13. Der må ikke anlægges vand- eller badebassin, som indeholder mere end 500 l vand, max dybde 20 cm.
Det gælder både gravede, opstillede og oppustede bassiner.
14. Skal man bygge om – til eller nyt gælder også for overdækker terrasse, pavillon, legehus og drivhus–
Husk at søge – Der skal kun søges hos foreningens bestyrelse, vi sender den videre til godkendelse hos
Odense Havelodselskab. Når man får den tilbage må man begynde, udvendigt byggeri skal være færdigt
inden for 12 mdr. ellers skal der søges på ny. Ansøgning om nybyggeri og tilbygning større end eksisterende
bebyggelse, koster Kr.500,- som skal indbetales på kto. 5387 0403475 til OHS samtidig med at man søger.
15. Hvis man skal have indlagt el, så er der udlagt trækrør, langs hækken i den side af vejen, hvor elskabene
er, så man ikke skal grave vejen op. Kontakt en el-installatør, evt. El-Thomsen tlf 28195008 han tilmelder
hos EnergiFyn.
16. Hvis man skal have brændeovn og skorsten, så kontakt først skorstensfejeren, det kan spare én for mange
penge og ærgrelser. Kontakt Martin Holm Andersen tlf. 65 99 16 62 – 40 16 56 62.
17. Brandforsikring er obligatorisk, kan tegnes gennem foreningen ved Alm-Brand til Kr.540,- årligt.
18. Skal der nedgraves samletank til spildevand, så kontakt en entreprenør/kloakmester.
19. Husk at meddele ny adresse, nyt tlf. nummer eller ny mailadresse. Ellers medfører det et gebyr.
20. Der er åbent i foreningshuset hver lørdag kl. 1100 – 1200, fra ca. 1. april – 1. okt. undtaget juli. I oktober
2. og 4. lørdag.
21. I 2020 kom der renovation, på samme måde som derhjemme, der skal sorteres, renovationsvæsnet henter
også haveaffald og storskrald så det er lavet en indhegnet plads til. Se pkt’erne 8 – 10.